fbpx

Regulamin

Regulamin świadczenia usług
przez gabinet dietetyczny Zdrowo do celu – Dietetyk Agnieszka Zakrzewska-Gratys

 

 • 1.

Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znaczenie:

 1. Klient – oznacza każdą osobę korzystającą z Usług Dietetycznych oferowanych przez gabinet dietetyczny Zdrowo do celu – Dietetyk Agnieszka Zakrzewska-Gratys.
 2. Usługodawca – oznacza Agnieszkę Zakrzewską-Gratys, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Zdrowo do celu – Dietetyk Agnieszka Zakrzewska-Gratys, z adresem głównego miejsca wykonywania działalności ul. Żeromskiego 41a, 96- 500 Sochaczew, posiadającym NIP: 8371603731, REGON: 386454414 adres e-mail: dieta@zdrowodocelu.pl.
 3. Usługi Dietetyczne – oznacza usługi oferowane przez Usługodawcę w ramach oferty prezentowanej w Serwisie oraz osobiście w gabinecie dietetycznym Zdrowo do celu – Dietetyk Agnieszka Zakrzewska-Gratys.
 4. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin świadczenia Usług Dietetycznych przez Usługodawcę, wraz ze stanowiącym integralną część niniejszego regulaminu, regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną.
 5. Serwis – oznacza serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem internetowym zdrowodocelu.pl.
 6. Konsument – oznacza Klienta będącego osobą fizyczną, dokonującego z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta.
 7. Newsletter – oznacza materiały przesyłane przez Usługodawcę drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344).

 

 • 2.

Przedmiot Regulaminu

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia Usług Dietetycznych przez Usługodawcę, w tym udzielania przez Usługodawcę porad w zakresie dietetyki i zdrowego żywienia. Niniejszy regulamin stanowi również regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 387).

 

 • 3.

Zasady świadczenia Usług Dietetycznych przez Usługodawcę

 1. Usługodawca oferuje świadczenie Usług Dietetycznych w ramach oferty prezentowanej na stronie internetowej zdrowodocelu.pl stacjonarnie w poradni dietetycznej Usługodawcy, jak również za pośrednictwem Serwisu w ramach poradni dietetycznej online.
 2. Usługi Dietetyczne są świadczone osobiście przez Usługodawcę.
 3. Warunkiem realizacji Usług Dietetycznych przez Usługodawcę jest uprzednie uiszczenie opłaty za usługę, zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej gabinetu zdrowodocelu.pl. Płatność jest dokonywana gotówką (w przypadku usług świadczonych stacjonarnie w poradni dietetycznej Usługodawcy) lub przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę. Wszystkie ceny podane w ofercie są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 4. W przypadku poszerzenia oferty na specjalne życzenie Klienta o dodatkowe elementy, które wykraczają poza standardowe ramy oferty dostępnej na stronie internetowej zdrowodocelu.pl, koszt usługi ustalany jest indywidualnie.
 5. W przypadku świadczenia Usług Dietetycznych w ramach pakietu, poszczególne elementy pakietu nie są wyceniane indywidualnie/jednostkowo. W sytuacji niewykorzystania jakiegokolwiek elementu składowego pakietu, zapłacone przez Klienta środki nie podlegają zwrotowi ani wymianie na inny składnik pakietu. Usługodawca nie ma obowiązku dokonywania zwrotów.
 6. Klient otrzymuje „pierwszą dietę” w przeciągu 3-4 dni roboczych od momentu dokonania płatności w gabinecie/zaksięgowaniu wpłaty na rachunek Usługodawcy, chyba że został ustalony między Klientem a Usługodawcą inny termin przesłania materiałów.
 7. Materiały związane z dietą są przygotowywane zgodnie z indywidualnymi potrzebami każdego Klienta, uwzględniając jego stan zdrowia, zasady prawidłowego i zdrowego żywienia, a także preferencje żywieniowe. Klient otrzymuje również dodatkowe wskazówki/zalecenia co do diety w wyjątkowych okresach, np. świąt, wakacji, urlopu czy uroczystości.
 8. Współpraca Usługodawcy z każdym nowym Klientem obejmuje przeprowadzenie wywiadu żywieniowego. Klient zobowiązany jest do udzielenia pełnej informacji o swoim stanie zdrowia. Na prośbę Usługodawcy, Klient zobowiązany jest także do przedłożenia wskazanych badań, koniecznych do prawidłowego przygotowania programu żywieniowego.
 9. W przypadku uwag do otrzymanej diety, Klient ma prawo skonsultować przesłany jadłospis z Usługodawcą i poprosić o zmianę kilku składników, jednak dieta nie może być całkowicie zmieniona.
 10. W przypadku pakietu dla dwóch osób, dla każdego kolejnego członka rodziny/partnera/znajomego, który decyduje się na korzystanie w tym samym czasie z usług Usługodawcy, przysługuje specjalna oferta cenowa przedstawiona na stronie internetowej zdrowodocelu.pl. Warunkiem skorzystania z tej promocji jest zasada wspólnego programu żywieniowego dla wszystkich, czyli wspólne menu, dostosowane indywidualnie do potrzeb każdego beneficjenta pakietu dla dwóch osób.
 11. Przy współpracy z Usługodawcą w zakresie kuracji dietetycznej trwającej co najmniej 14 dni, Klient ma prawo do stałego kontaktu mailowego i telefonicznego z Usługodawcą.
 12. W przypadku niemożliwych do spełnienia oczekiwań Klienta, Usługodawca może odmówić realizacji Usług Dietetycznych, podobnie w przypadku przeciwwskazań medycznych, które uniemożliwiają skorzystanie z programu dietetycznego. W przypadku zaniechania przez Usługodawcę świadczenia Usług Dietetycznych w sytuacjach opisanych w zdaniu poprzedzającym, Klient nie ponosi żadnych kosztów związanych ze świadczeniem Usług Dietetycznych przez Usługodawcę związanych ze niezrealizowanymi świadczeniami.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak pożądanego efektu, będącego wynikiem kuracji dietetycznej, pogorszenie stanu zdrowia, w przypadku gdy Klient zatai istotne z punktu widzenia medycznego informacje czy też nie stosuje się do zaleceń otrzymanych na potrzeby realizacji programu żywieniowego.
 14. W przypadku Usług Dietetycznych świadczonych stacjonarnie w poradni dietetycznej Usługodawcy, Klient jest zobowiązany potwierdzić wcześniej umówioną wizytę poprzez odpowiedź na sms na nr telefonu, z którego taka prośba została wygenerowana. Wymagane jest potwierdzenie umówionej wizyty nie później niż dzień przed wyznaczoną wizytą. Zarówno Klient jak i Usługodawca są zobowiązani do wcześniejszego poinformowania drugiej strony o odwołaniu wcześniej umówionej wizyty, jeśli z jakichkolwiek przyczyn spotkanie nie może się odbyć. Należy to zrobić w miarę możliwości przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.
 15. Wszelkie utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231, ze zm.) dostępne w Serwisie lub oferowane przez Usługodawcę w inny sposób, a w szczególności zdjęcia, materiały graficzne oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługodawcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie prawno-autorskiej. Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.

 

 • 4.

Warunki świadczenia Usług Dietetycznych drogą elektroniczną

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu w zakresie świadczenia Usług Dietetycznych za pośrednictwem Serwisu znajdują odpowiednie zastosowanie w przypadku nabywania Usług Dietetycznych za pośrednictwem innych stron internetowych administrowanych przez Usługodawcę, chyba, że Usługodawca poinformuje Klienta o stosowaniu innego regulaminu.
 2. Aby zapewnić możliwość prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Usług Dietetycznych świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną, urządzenie, którym posługuje się Klient powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
  • posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,
  • posiadać przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet. Wyłączenie akceptacji plików Cookies i Skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony internetowej,
  • Klient powinien posiadać aktywne konto poczty e-mail.

 

 1. W celu odczytania korespondencji mailowej i załączników do niej niezbędne jest posiadanie:
 • w przypadku korespondencji mailowej – aktywne konto poczty e-mail,
 • w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf, .doc., .docx, .txt, .jpg etc.
 1. Zakres Usług Dietetycznych świadczonych przez Usługodawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych w ust. 2 i 3 powyżej.
 2. Korzystanie z Usług Dietetycznych świadczonych drogą elektroniczną, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Usługodawcą a Klientem.
 3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania Usługodawcy treści o charakterze bezprawnym.

 

 • 5.

Zakres Usług Dietetycznych świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki wykonywania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W ramach Serwisu Usługodawca oferuje w szczególności sprzedaż towarów oraz treści cyfrowych. Szczegółowe informacje na temat rodzaju i zakresu usług świadczonych przez Usługodawcę znajdują się na stronach internetowych Serwisu.
 2. Nabycie Usługi Dietetycznej przez Klienta wymaga wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej oraz uiszczenia płatności.
 3. Każdy Klient może nieodpłatnie skorzystać z subskrypcji Newslettera. Usługa Dietetyczna wysyłania Newslettera świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy
  dieta@zdrowodocelu.pl.
 4. Nie ustanawia się minimalnego czasu trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

 • 6.

Warunki nabywania Usług Dietetycznych świadczonych drogą elektroniczną

 1. Zamieszczone w Serwinie informacje dotyczące oferowanych Usług Dietetycznych, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy w drodze elektronicznej, Klient powinien wypełnić formularz zamówienia oraz dokonać zapłaty.
 3. Klient powinien dokonać płatności w dniu złożenia zamówienia. W przypadku braku płatności w powyższym terminie, Usługodawca skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia zaistniałego opóźnienia.
 4. W Serwisie oferowane są dostawy drogą elektroniczną (dotyczy treści cyfrowych).

 

 • 7.

Postępowanie reklamacyjne dotyczące Usług Dietetycznych świadczonych drogą elektroniczną, informacje dla Konsumenta

 1. W przypadku stwierdzenia wadliwości Usługi Dietetycznej świadczonej przez Usługodawcę drogą elektroniczną, Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne.
 2. Reklamacje dotyczące Usług Dietetycznych świadczonych drogą elektroniczną mogą być składane następującymi kanałami komunikacji:
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Usługodawcy: dieta@zdrowodocelu.pl
 • drogą pocztową na adres: Agnieszka Zakrzewska-Gratys, ul. Żwirki i Wigury 11/18, 96-500 Sochaczew.
 1. Składając reklamację Klient powinien wskazać:
 • swoje imię i nazwisko,
 • dane pozwalające zidentyfikować transakcję (w tym datę złożenia zamówienia),
 • przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę,
 • dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem w celu rozpatrzenia reklamacji.
 1. Jeżeli informacje podane przez Klienta okażą się niewystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.
 2. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres.
 3. W przypadku, gdy reklamację wnosi Konsument, termin udzielenia odpowiedzi na reklamację wynosi 30 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę.
 4. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • złożenie wniosku o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
 • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a przedsiębiorcą,
 • bezpłatna pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.

 

 • 8.

Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość umowy o świadczenie Usług Dietetycznych w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 387). Termin na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość winno zostać złożone przez Konsumenta na piśmie, pod rygorem nieważności (w celu odstąpienia od umowy, Konsument winien doręczyć Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy pocztą tradycyjną na adres: Zdrowo do celu – Dietetyk Agnieszka Zakrzewska-Gratys ul. Żwirki i Wigury 11/18 96-500 Sochaczew lub drogą mailową na adres e-mail Usługodawcy: dieta@zdrowodocelu.pl.
 3. W celu zachowania terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wystarczające jest wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy jednym z kanałów komunikacji, o których mowa w ust. 2 powyżej przed upływem terminu zastrzeżonego na tę czynność.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności w zakresie niezrealizowanych Usług Dietetycznych, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób dokonania zwrotu płatności. W każdym wypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z odstąpieniem od umowy w zakresie niezrealizowanych świadczeń.
 5. Jeżeli przy zawieraniu umowy Konsument wyrazi zgodę na wykonywanie Usługi Dietetycznej przed upływem terminu odstąpienia od umowy, Konsumentowi przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy, jednakże spoczywa na nim obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia. Jeżeli przy zawieraniu umowy Konsument wyrazi zgodę na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy, a usługa została wykonana w pełni, Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach, o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 287).

 

 

 • 9.

Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Klientów, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „rozporządzenie RODO”), jak również ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).
 2. Poniżej Usługodawca prezentuje informacje wymagane na podstawie art. 13 oraz 14 RODO (dalej: „Klauzula informacyjna RODO”):
 • Administratorem danych osobowych Klienta jest Agnieszka Zakrzewska-Gratys, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Zdrowo do celu – Dietetyk Agnieszka Zakrzewska-Gratys.
 • Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie rozporządzenia RODO w celu świadczenia na rzecz Klienta Usług Dietetycznych.
 • Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia potwierdzającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Usług Dietetycznych, w tym: przetwarzania i przechowywania danych osobowych Klienta, wywiadu żywieniowego, badań lekarskich oraz pozostałej dokumentacji medycznej.
 • Administrator danych osobowych jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych Klienta instytucjom upoważnionym z mocy prawa lub gdy jest to niezbędne do realizacji zadań ustawowych, statutowych oraz zadań publicznych.
 • Zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres świadczenia przez Usług Dietetycznych na rzecz Klienta. Po zakończeniu świadczenia Usług Dietetycznych na rzecz Klienta, wszystkie zebrane dane zostaną zarchiwizowane i zostaną poddane brakowaniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 • W związku z przetwarzanie danych osobowych Klienta, Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, jak również inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 • Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z obowiązującym prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • W przypadku powzięcia przez Klienta informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 • Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  1. Zlecając Usługodawcy świadczenie Usług Dietetycznych, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Klauzuli informacyjnej RODO, o której mowa w ust. 2 powyżej i akceptuje jej treść.

 

 • 10.

Postanowienie końcowe

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 23 listopada 2020 r.